ПЪРВИ КРЪГ ОТ ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ

МИГ – РАЗЛОГ ПРОВЕДЕ ПЪРВИ КРЪГ ОТ ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ ВЪВ ВСИЧКИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАЗЛОГ

Екипът на СНЦ „МИГ – Разлог“ проведе първи кръг на информационни срещи във всички населени места в община Разлог. Информационната кампания е в изпълнение на планирани дейности по Договор № РД 50-197/07.12.2015 г. с МЗХ и ДФ „Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Целта на проведените срещи е информиране на заинтересованите страни и включване на местните хора в процеса на разработването и бъдещото прилагане на Стратегията за местно развитие на община Разлог по подхода Водено от общностите местно развитие.

Екипът, ангажиран с изпълнението на проекта, представи във факти, цифри и снимки дейността на МИГ-Разлог през програмен период 2007-2013 от ПРСР – реализирани проектни предложения от бенефициенти, обучения за местни лидери и екип, проведени добри практики и обмен на опит с МИГ от България и ЕС, реализиран проект за транснационално сътрудничество. В сравнение между планираните цели и постигнатите резултати от изпълнените дейности, бе направен анализ на изпълнението на стратегията през изминалия програмен период – заложени и изпълнени индикатори, срещнати трудности и предизвикателства, научените уроци, добрите практики.

 

Присъстващите на срещата бяха информирани за предстоящите информационни дейности, в които могат да вземат участие – работни срещи, семинари, обучения, конференции. Представен бе подходът Водено от общностите местно развитие: начин на прилагане, особености на многофондовото финансиране, както и основните цели на подготвителната мярка – придобиване на умения и създаване на капацитет за функциониране на МИГ в програмен период 2014-2020 г.; информиране на местната общност и включване на местните хора в разработването и бъдещото прилагане на стратегията по подхода ВОМР; подготовка на Стратегия за местно развитие, финансирана от ЕЗФРСР или с многофондово финансиране /ОПИК, ОС, РЧР, НОИР/.

 

Срещите продължиха с дискусии, като хората от всяко населено място споделиха най – наболелите проблеми на територията, на която живеят и дадоха конкретни предложения за разрешаването им. Някои от участниците споделиха конкретни идеи за проекти и попълниха информационна карта за заявяване на интерес, която съдържа персонални данни, информация за предприятието/организацията и кратко описание на намерение за реализиране на проект по стратегия на МИГ-Разлог. Идентифицираните по време на срещите потенциални бенефициенти и заинтересовани участници са поканени за участие в подходящи за тях информационни събития и обучения, които предстоят през следващите месеци.

Posted in Информация за Бенефициенти.