Покана за участие в информационни събития на МИГ-Разлог

П О К А Н А

за участие в информационни събития на МИГ-Разлог по подхода „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020

 

Сдружение „Местна инициативна група – Разлог” информира представителите на местната общност за датата и мястото на провеждане на информационни дейности по подхода „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони в периода 2014-20 г.

През м. февруари 2016 г. предстоят:

  • Информационна конференция – на 12.02.2016 г. от 9:30 до 16:30 ч. в гр. Разлог, ул. „Ст. Стамболов” №4, в залата на Общински съвет-Разлог;
  • Работна среща, свързана с консултиране за подготовка на стратегията, за представители на стопанския сектор – предприятия за преработка на земеделски и горски продукти, на 16.02.2016 г. от 10:00 до 16:30 часа в гр. Разлог, ул. „Ст. Стамболов” №4, зала Младежки център (ДНА), ет. 2;
  • Работна среща, свързана с консултиране за подготовка на стратегията, за представители на стопанския сектор в сферата на неземеделски икономически дейности – услуги, туризъм, производства (извън първична преработка на земеделски и горски продукти) и др. – на 17.02.2016 г. от 10:00 до 16:30 часа в гр. Разлог, ул. „Ст. Стамболов” №4, зала Младежки център (ДНА), ет. 2;
  • Информационен семинар на 18.02.2016 г. от 10:00 до 16:30 ч. в гр. Разлог, ул. „Ст. Стамболов” №4, зала Младежки център (ДНА), ет. 2;
  • Информационна среща, свързана с консултиране с местната общност – на 02.2016 г. от 10:00 – 16:30 ч. в гр. Разлог, ул. „Ст. Стамболов” №4, зала Младежки център (ДНА), ет. 2.

Екипът на МИГ – Разлог учтиво кани заинтересованите организации, фирми и граждани да вземат участие в дейностите по информиране, консултиране и обсъждане на Стратегията за местно развитие  на територията на община Разлог по подхода ВОМР.

Posted in Информация за Бенефициенти.