ДЕЙНОСТИ ЗА ПОДГОТОВКА НА СТРАТЕГИЯ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ ПО ПОДХОДА ВОМР ПРЕЗ МАРТ 2016 ГОДИНА

В изпълнение на проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, през месец март 2016 г.  СНЦ „МИГ – Разлог” организира и проведе поредица информационни и обучителни дейности и събития, отворени за всички представители на местната общност.

Екипът по проекта организира и проведе срещи с участници  от секторите земеделски и неземеделски бизнес дейности, местна власт и граждански организации, за да представи възможностите за финансиране на местни проекти, които дава подходът „Водено от общностите местно развитие“ и да бъдат обсъдени намеренията за подготовка на конкретни проектни предложения в новия програмен период.   В процеса на подготовката и консултирането  на Стратегия за местно развитие на територията на община Разлог по подхода ВОМР се проведоха:

  • На 1 и 2 март 2016 г. – втори кръг от информационни срещи по всички населени места в община Разлог, на които бяха представени възможностите за финансиране на проектни предложения и предстоящите тематични събития през месеца и до края на проекта;
  • На 7 март 2016 г. – работна среща, свързана с информиране и консултиране за подготовка на стратегията и възможности за публични проекти за представители на местната власт;
  • На 9 март 2016 г. – работна среща, свързана с консултиране за подготовка на стратегията, за представители на НПО – сектора (читалища, общински музей, сдружения);
  • На 10 март 2016 г. – работна среща, свързана с консултиране за подготовка на стратегията, за земеделски производители и преработватели на селскостопански продукти;
  • На 17 март 2016г. – информационен семинар на тема: „Как да финансираме бизнес проект чрез европейски програми. Представяне и обсъждане на мерки от ПРСР и ОПИК за включване в Стратегията по ВОМР“.
  • На 22 март 2016г. – информационен семинар на тема: „Европейски програми за обществени проекти. Представяне и обсъждане на мярка 7 от ПРСР, мерки от Регламент (ЕО)1305/2013 г. и възможните мерки от ОП РЧР за включване в Стратегията по ВОМР“.

На участниците във всяко събитие се представя подходът Водено от общностите местно развитие: начин на стратегическото планиране с активното участие на общността, прилагане, особености, основни приоритети и цели. Акцент на събитията бяха темите:

  • Придобиване на умения и създаване на капацитет за функциониране на МИГ в програмен период 2014 – 2020 г.;
  • Информиране на местната общност и включване на местните хора в разработването и бъдещото прилагане на стратегията по подхода ВОМР;
  • Подготовка на Стратегия за местно развитие, финансирана от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони или с многофондово финансиране /ОПИК, ОПОС и ОПРЧР/ – приоритети, цели, мерки.

Последното планирано събитие за месец март е Обществено обсъждане на разработваната стратегия, което ще се проведе в гр. Разлог на 28.03.2016г. (понеделник) от 11:00 часа, в зала на Младежки център (ДНА), ет.2.

Интересът към Стратегията, подготвяна от МИГ-Разлог нараства, а през м.април 2016 г. предстоят още събития, които ще бъдат обявени на сайта и на информационните табла за всички заинтересовани организации, фирми и граждани.

Благодарим Ви за активността и Ви очакваме!

Posted in Информация за Бенефициенти, Информация за членове.