ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ЗА КОНСУЛТИРАНЕ С МЕСТНАТА ОБЩНОСТ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР

П О К А Н А
ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ЗА КОНСУЛТИРАНЕ С МЕСТНАТА ОБЩНОСТ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ – СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА, ЦЕЛИ, ПРИОРИТЕТИ, ПОТРЕБНОСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА И ПОТЕНЦИАЛНИ ПРОЕКТНИ ИДЕИ; МЕРКИ, КРИТЕРИИ, ФИНАНСОВО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

06 Април 2016 г.
град Разлог, ул. „Стефан Стамболов” №4, Младежки център /ДНА/, ет. 2

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ/ГОСПОЖО,

Екипът на „Местна инициативна група – Разлог“ най-учтиво Ви кани да вземете участие в провеждането на информационна среща, свързана с консултиране на Стратегията за местно развитие в рамките на проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.

Информационната среща ще се проведе на 06.04.2016 г. (сряда) в град Разлог, Младежки център /ДНА/, ет. 2, начален час 10:30 ч.

Информационната среща за консултиране на стратегията – стратегическа рамка, цели, приоритети, потребности на територията и потенциални проектни идеи; мерки, критерии, финансово разпределение е за потенциални кандидати по всички мерки от Стратегията за Водено от общностите местно развитие, които имат намерение да кандидатстват с проектните си предложения през програмния период 2014-2020 година.

С оглед на качествената и навременна организация на събитието, Ви молим да заявите предварително своето участие с попълване и изпращане на регистрационната форма по ел.поща: razlog_mig@abv.bg, или в случай, че Ви е по-удобно, да се обадите на координатор „Организационни дейности” – мобилен телефон 0888224425. Ще се радваме на Вашето участие.

Приложение: Регистрационна форма.

С уважение,

Екипа на проекта

 

Приложения: Регистрационна форма.

Posted in Информация за Бенефициенти, Информация за членове.