НОВИ ПРОЕКТИ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО НА МИГ-РАЗЛОГ

На 30 юни 2020 г. Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Разлог“ внесе за оценка две проектни предложения по обявената от Министерство на земеделието, храните и горите процедура: BG06RDNP001-19.355 „Подбор на проектни предложения за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество” по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 – 2020 г., Програма за развитие на селските райони.

Подадените проектни предложения са за транснационално сътрудничество между МИГ от България и  МИГ от страни-членки на Европейския съюз.

Проектите са с наименования „Управление на устойчивостта” и „Транснационално сътрудничество за екологично отговорни местни общности в селските райони”. Целеви групи и ползватели на планираните дейности и очакваните резултати са широк кръг представители на местните общности от стопанския и гражданския сектор.

 

Подпомагането по процедурата има следните цели:

  1. Осъществяване на съвместни дейности, допринасящи за устойчивото развитие на местните общности и подпомагащи постигането на целите на стратегиите за ВОМР и на ПРСР 2014 – 2020 г. като обучения, изграждане на капацитет, споделяне на опит, обмен на ноу-хау и стимулиране въвеждането на иновативни дейности на местно ниво;
  2. Създаване на европейска идентичност в допълнение към местната, регионалната и националната идентичност;
  3. Подкрепа за промотиране на характерни за местните територии и общности продукти, марки, дейности, забележителности и др.

Проектите имат за цел развитието на териториите, на които се изпълняват стратегиите за ВОМР на МИГ, и допринасят за постигане целите и приоритетите на стратегиите за ВОМР на съответните МИГ и на ПРСР 2014- 2020 г.

 

Очаквани резултати от изпълнението на проектите за сътрудничество са:

  1. Разработени съвместни продукти/услуги, придобити активи, извършени строително-монтажни работи или строително-ремонтни работи на територията на партньорите от Република България;
  2. Проведени изследвания и пазарни проучвания, свързани със съвместния продукт/услуга;
  3. Реализирани промоционални или маркетингови кампании;
  4. Изграден капацитет, споделен опит и ноу-хау.

 

Съгласно условията по процедурата за подбор, оценката на подадените проектни предложения се извършва в срок от 4 месеца. Одобрените и договорени проекти ще се изпълняват в период от 2 години.

Posted in Информация за Бенефициенти, Информация за членове.