ИЗПЪЛНЕНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ПОДГОТОВКА НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАЗЛОГ

 

В изпълнение на Договор № РД 50-197/07.12.2015 г., по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, СНЦ „МИГ – Разлог” изготви Стратегия за Водено от общностите местно развитие.

За периода на изпълнение на проекта /07.12.2015 – 30.05.2016/ бяха извършени следните дейности:

  • Информиране и консултиране с местната общност: Проведени са две информационни кампании през м. януари и м. март 2016 г. с общо 16 срещи във всички населени места на община Разлог, една предварителна информационна среща с представители на малцинствени групи през м. февруари и една работна среща през м. май 2016 г. в ромския квартал на град Разлог. За привличане на по-голям интерес, МИГ – Разлог организира информационни дни в офиса на сдружението и изнесена приемна в залата на Младежки център гр. Разлог, където са проведени и по-голяма част от другите 22 информационни събития с участници от всички населени места, както и кампании на обществени места за раздаване на рекламно-информационни материали представяне на възможностите на подхода ВОМР, представяния и публикации в създадената за целите на подготвителната фаза страница в социалната мрежа и в сайта МИГ. Организирани и проведени са 4 информационни срещи-семинари; 5 информационни срещи за консултиране; 3 обучения в 4 дни; 2 конференции; 5 работни срещи – семинари с фокус-групи по сектори и мерки за стратегията;
  • Информационни материали – плакат, флаер, дипляна, книжка-брошура, презентации. Ежемесечно са публикувани статии за напредъка в регионалния ежедневник – в. “Струма“. Актуализирана и поддържана с информация е интернет страницата на МИГ-Разлог www.mig-razlog.org. Като комуникационен и информационен канал е създадена и страница на МИГ-Разлог в социалната мрежа Фейсбук, като публикациите са достигнали до 3457 потребители.
  • Проучване, анализи и планиране: Изготвени са проучвания с участието на общността – анкетни карти, интервюта, предложения, регистриране на конкретния интерес. Участниците в процеса на планиране са запознати с резултатите от анализа и проучванията.
  • Обсъждане на Стратегията с всички заинтересовани страни: Проведени са 3 обществени обсъждания на разработваната стратегия със заинтересованите страни от местната общност. Стратегията в окончателен вариант е приета от Общото събрание на СНЦ „МИГ-Разлог“ на 27.05.2016 г., с решение за одобрение и внасяне по обявен прием по подмярка 19.2. от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ на ПРСР 2014-2020 г. с краен срок 31.05.2016 г.

Екипът на СНЦ „МИГ-Разлог” благодари на местната общност за активното участие в информационните събития и подкрепата при изготвянето на Стратегията!

Posted in Информация за Бенефициенти, Информация за членове.