ДОБРИ НОВИНИ И БЛАГОДАРНОСТ ЗА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ НА РАЗЛОГ

 

На 31 май 2016 г. Стратегията за водено от общността местно развитие на територията на МИГ-Разлог е внесена за оценка в Министерство на земеделието и храните. Очаква се първите одобрени стратегии на МИГ да бъдат договорени от МЗХ през м.август 2016 г.

Екипът на МИГ-Разлог изказва сърдечна благодарност: 

  • НА всички местни участници в процеса на подготовка и обсъждане на Стратегията;
  • НА външните Експерти – Александър Михайлов и Ивайло Асенов;
  • НА всички членове на Управителния съвет и на Общото събрание на Сдружението;
  • НА Общински съвет-Разлог и на представители на местната общност.

БЛАГОДАРИМ ВИ:

  • ЗА мотивацията и ентусиазма
  • ЗА Вашата активност и ангажираност с процеса
  • ЗА идеите и креативното мислене;
  • ЗА подкрепата и сътрудничеството …

Надяваме се, че Стратегията на МИГ-Разлог за новия период ще бъде одобрена за финансиране, а при прилагането и ще се постигне стратегическата цел на местната общност:

„Повишаване качеството на живот чрез надграждане, разнообразяване и баланс на социално-икономическите дейности на територията на община Разлог“.

 

 

Стратегията за водено от общността местно развитие на територията на община Разлог, е подготвена в изпълнение на Договор РД-50-197/07.12.2015 г. между Министерство на земеделието и храните, ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция и СНЦ „Местна инициативна група – Разлог“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1. Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.  

Стратегията, която обхваща периода 2016-2023 година, съответства с изискванията на Наредба № 22  от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

 

Posted in Информация за Бенефициенти, Информация за членове.