ОДОБРЕН ПРОЕКТ ПО МЯРКА 7.2 ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА СНЦ „МИГ-РАЗЛОГ”

Процедура BG06RDNP001-19.268-S1 за подбор на проектни предложения по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие е проведена от „МИГ-Разлог” в ИСУН2020 в 2019 г. и одобрена със Заповед на Изпълнителния директор на ДФЗ от 19.06.2020 г.
Проектно предложение „Ремонт и оборудване на спортна площадка в УПИ I, ПИ 02960.501.372, кв.1 по плана на с.Бачево, община Разлог“, с кандидат Община Разлог, е одобрено за финансиране и се очаква сключване на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализирането му. Конкретните цели на проектното предложение са свързани с подобряване на условията за спортни занимания на открито в село Бачево – едно от най-оживените села на община Разлог, чрез обновяването на спортно съоръжение за групови спортни занимания, ползвано от деца, младежи и хора в активна трудова възраст, вкл. от представители на уязвими и малцинствени групи. Изпълнението на проекта ще допринесе и за повишаване на привлекателността и качеството на живот в село Бачево. Друг положителен ефект е свързан със създаване на подходящи условия за практикуване на спортовете волейбол и футбол, както за потенциални състезатели, така и за настоящи членове на школите и отборите по футбол и волейбол в различните възрастови групи. Проектното предложение е в обхвата на приоритет 2 от СВОМР – „Развитие на инфраструктурата и разнообразяване на публичните услуги“ и ще има принос за постигането на специфична цел 2: „Създаване и подобряване на малка по мащаб публична инфраструктура“. В резултат от изпълнението на проекта представители на местната общност ще имат свободен и безплатен достъп до повече и по-разнообразни варианти за осмислено и активно прекарване на свободното време, което е и елемент от доброто качество на живот. Проектът е от особено значение за децата и младежите, вкл. представители на уязвимите и малцинствени групи, които са заявили потребност от подобряване на средата за живот чрез инвестиции в обществени пространства в селата.
Сумата на одобрените за финансиране разходи по проекта е 48892,36 лв., а одобреният максимален размер на безвъзмездната финансова помощ е 100% от допустимите разходи.
Екипът на „МИГ-Разлог” пожелава успешно изпълнение и отчитане на проектното предложение!

Posted in Информация за Бенефициенти, Мярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура".