УСПЕШНО ИЗПЪЛНЕН ПРОЕКТ ПО МЯРКА 7.2 ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА СНЦ „МИГ-РАЗЛОГ”

Община Разлог – бенефициент по Стратегията за водено от общностите местно развитие, прилагана от СНЦ „МИГ-Разлог”, успешно изпълни проект „Ремонт и оборудване на спортна площадка в УПИ І, ПИ 61813.759.174, кв.100 по плана на гр.Разлог, община Разлог”, одобрен по процедура BG06RDNP001-19.268-S1 – мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията на „МИГ-Разлог“. Административният договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Стратегията за ВОМР на МИГ-Разлог, финансирана по подмярка 19.2. от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, беше сключен в месец юли 2020 година.
В резултат от изпълнението на дейностите по проекта е изцяло обновен обект от общинската спортна инфраструктура – съществуваща спортна площадка, доставено и монтирано е ново спортно оборудване. Спортната площадка на ул. „Христо Ботев” в град Разлог се нуждаеше от възстановяване и обновяване, заради амортизацията, дължаща се на въздействието на метеорологичните условия и на дълговременно активно ползване за групови спортни занимания на открито. Чрез обществена поръчка за строителство с възложител Община Разлог, са извършени демонтаж на съществуващата изкуствена тревна настилка и монтаж на нова изкуствена тревна настилка за мултиспорт; частична подмяна и ремонт на съществуващата ограда; доставка и монтаж на осветление – прожектори LED; доставка и монтаж на нови футболни врати с размери 3 м х 2 м, както и свързаните с това дейности по цялостно оформление на игрището и обекта.
Проектът е от значение и за уязвимите и малцинствени групи, които са заявили потребност от подобряване на средата за живот чрез инвестиции в обществени пространства. Спортните занимания имат съществен принос за интеграцията на представителите на ромската общност и повишаване на толерантността към тях още от детска и младежка възраст. Непряко, проектът има отношение и към активизиране на гражданското общество за толерантност, съпричастност и социална ангажираност към хората в неравностойно положение.
Сумата на одобрените за финансиране разходи по проекта е 39 548,02 лв., а одобреният размер на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 100% от допустимите разходи. Предстои подаване на заявка за окончателно плащане към ДФ „Земеделие”.
Екипът на „МИГ-Разлог” пожелава успешно отчитане на проектното предложение!

Posted in Информация за Бенефициенти, Мярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура".