ПРОВЕДЕНИ И ОДОБРЕНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЕРКИ ОТ СВОМР НА СНЦ „МИГ-РАЗЛОГ”

В периода 2018-2021 година, СНЦ „МИГ-Разлог” подготви, обяви и проведе общо 12 процедури за прием на проектни предложения в ИСУН2020 по седемте мерки, включени в Стратегията за водено от общностите местно развитие, прилагана от Сдружение „МИГ-Разлог” на територията на община Разлог. Към настоящия момент, десет от проведените процедури, са одобрени със Заповед на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие”. По тези процедури са подадени общо 39 проектни предложения, в т.ч.:
• 3 по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”;
• 3 по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” в два отделни приема;
• 16 по мярка 6.4 „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности”;
• 5 по мярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти” в два отделни приема;
• 5 по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” в два отделни приема;
• 5 по мярка 19.2.323 „Развитие и популяризиране на териториалната идентичност” в два отделни приема;
• 2 по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”.
Комисиите за подбор на проектни предложения, по съответните процедури, предложиха за одобрение общо 23 проекта. 8 от кандидатите оттеглиха проектните си предложения, а 8 проекта са отхвърлени, тъй като не преминават успешно оценката за административно съответствие и допустимост.
Към настоящия момент, от страна на ДФ „Земеделие”, са одобрени 16 проектни предложения и са сключени 13 тристранни административни договора между ДФ „Земеделие”, СНЦ „МИГ-Разлог и съответния кандидат. Договорени са 1 170 620,39 лева, които представляват 31% от одобрените средства за проекти към СВОМР, които са в размер на 3 732 700 лева.
Три от проектите са изпълнени и за тях са подадени заявки за окончателно плащане. Същите са изплатени без наложени финансови корекции от страна на ДФ „Земеделие”.
Екипът на МИГ-Разлог пожелава на бенефициентите по СВОМР успешно изпълнение и отчитане на дейностите по проектите!

Posted in Информация за Бенефициенти, Информация за членове.