УС на СНЦ „МИГ – Разлог” свиква Общо събрание на 05 април 2022 г. /вторник/, от 17:30 часа

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Разлог”, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл. 35 от Устава на Сдружението и Решение №7 по Протокол №01/17.03.2022 г. от проведено заседание на УС, свиква Общо събрание на 05 април 2022 г. /вторник/, от 17:30 часа, в Заседателната зала на Общински съвет – Разлог, ул. “Стефан Стамболов” № 4, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на годишен доклад за дейността на Сдружението през 2021 г.;
2. Приемане на годишен финансов отчет за 2021 година;
3. Приемане на отчет за дейността на Управителния съвет през 2021 година и освобождаване на членовете му от финансова отговорност;
4. Освобождаване на председателя на УС във връзка с Решение на ОбС-Разлог за актуализиране на представителството на Община Разлог в ОС и УС на СНЦ «МИГ-Разлог»;
5. Избор на нов председател на УС;
6. Приемане на бюджет за 2022 година;
7. Приемане на Работна програма и план-график за дейността на МИГ-Разлог за 2022 година;
8. Приемане на решение за изменение на СВОМР, прилагана от СНЦ „МИГ-Разлог”, съгласно Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-154/21.10.2016 г.;
9. Други.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден в 18:30 часа, на същото място и при същия дневен ред.
Писмените материали за общото събрание са на разположение на членовете в офиса на сдружението на адрес: град Разлог, ул. „Шейново“ №13, ет.2, офис 2-4.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
НА СНЦ „МИГ-РАЗЛОГ”

Posted in Информация за членове.