ИНФОРМАЦИОННА РАБОТНА СРЕЩА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА МЕРКИ ОТ СВОМР НА СНЦ „МИГ – РАЗЛОГ”, НАСОЧЕНИ КЪМ ПУБЛИЧЕН И НЕСТОПАНСКИ СЕКТОР

П О К А Н А

ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННА РАБОТНА СРЕЩА

ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА МЕРКИ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ /СВОМР/ НА СНЦ „МИГ – РАЗЛОГ”, НАСОЧЕНИ КЪМ ПУБЛИЧЕН И НЕСТОПАНСКИ СЕКТОР

 

30 Ноември 2016 г.

град Разлог, ул. „Стефан Стамболов” №4, Младежки център /ДНА/, ет. 2

 

УВАЖАЕМИ господине/госпожо,

 

Екипът на „Местна инициативна група – Разлог“ най-учтиво Ви кани да вземете участие в провеждането на информационна работна среща за представяне на мерки от одобрената за финансиране Стратегия за ВОМР на СНЦ „МИГ – Разлог”,  в изпълнение на дейности по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на СВОМР” и подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на СВОМР” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.

 

Работната среща ще се проведе на 30.11.2016 г. (сряда) в град Разлог, Младежки център /ДНА/, ет. 2, с начален час 10:00 ч.

 

Планираното събитие е за представители на публичен сектор /местна власт, училища/ и нестопански сектор /читалища, неправителствени организации/, които имат намерение да кандидатстват с проект по СВОМР на МИГ-Разлог за програмен период 2014-2020 година.

 

Надяваме се, че работната среща ще бъде полезна за Вас, защото ще имате възможност да получите подробна информация относно възможностите за финансиране на проектната Ви идея, допустими и недопустими дейности, планиране, изпълнение на условията за допустимост и критериите за оценка. Представянето на мерките  ще бъде извършено от Ивайло Асенов – експерт – консултант.

В рамките на срещата ще бъдат представени добри практики от изпълнени проекти в обществена полза.

 

С оглед на качествената и навременна организация на събитието, Ви молим да заявите предварително своето участие с попълване и изпращане на регистрационната форма по ел.поща: razlog_mig@abv.bg, или в случай, че Ви е по-удобно, да се обадите на техническия асистент – мобилен телефон  0888224425. Ще се радваме на Вашето участие.

 

Приложения: Програма и Регистрационна форма.

 

С  уважение,

Екип на МИГ – Разлог

Posted in Информация за Бенефициенти.