МИГ-РАЗЛОГ СКЛЮЧИ ДОГОВОР С МЗХ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОДОБРЕНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР

 

На 21.10.2016 г. между СНЦ „МИГ-Разлог” и Министерство на земеделието и храните /МЗХ/ е подписано Споразумение № РД 50-154 за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на Община Разлог по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „ВОМР” от ПРСР за периода 2014-2020 г.

Стратегията получава финансова подкрепа от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Предварително одобреният максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проекти към стратегията за ВОМР е в размер на 2 933 745,00 лева, разпределен в следните мерки:
• Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ с бюджет 234 699,60 лв.;
• Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ с бюджет 234 699,60 лв.;
• Мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ с бюджет 1 437 535,05 лв.;
• Мярка 7.2 „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ с бюджет 195 583,00 лв.;
• Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ с бюджет 117 349,80 лв.;
• Мярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработка, мобилизирането и търговията на горски продукти“ с бюджет 146 687,25 лв.;
• Мярка 19.2.323 „Развитие и популяризиране на териториалната идентичност” с бюджет 567 190,70 лв.
Прилагането на Стратегията включва и дейности с местната общност и потенциалните бенефициенти като обучения, работни срещи, информационни семинари.
Подробна информация за целите, приоритети, мерките и допустимите проекти се съдържат в Стратегията, публикувана на сайта на МИГ-Разлог /https://www.mig-razlog.org/2019/стратегия-за-вомр/.
Дейностите по прилагане на Стратегията ще обхванат периода 21.10.2016 г. – 30.09.2023 г., като приемът, оценката и договарянето на проекти на бенефициенти трябва да приключи до края на 2020 г., а изпълнението и отчитането на сключените договори – до 30.06.2023 г.
До 30.11.2016 г. ще бъде изготвен, одобрен от Управителния съвет на СНЦ „МИГ-Разлог” и публикуван на интернет страницата Индикативен график за периодите на прием на заявления за финансиране на проектни предложения през календарната 2017 година.
До края на годината предстои провеждане на встъпителна конференция, на която ще бъде представена подробна информация за прием на проекти по мерките от стратегията, както и условията за тяхното одобрение и финансиране. Ще бъдат проведени два информационни семинара за потенциални кандидати по стратегията, които ще имат цел да бъдат представени пред бъдещите бенефициенти всички изисквания и условия за финансиране на проекти за стопанския и нестопанския сектор. Екипът на МИГ-Разлог ще продължи да информира местната общност за всички предстоящи дейности и събития на официалната интернет страница https://www.mig-razlog.org/2019/, на фейсбук страницата ни, както и чрез регионалните печатни и електронни медии.

За да заявите получаване на информация и покани за участие по електронна поща, пишете ни на e-mail: razlog_mig@abv.bg.

Posted in Информация за Бенефициенти, Информация за членове.