ВСТЪПИТЕЛНА ИНФОРМАЦИОННА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ОДОБРЕНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – РАЗЛОГ“

 

П О К А Н А   З А   У Ч А С Т И Е

21 Декември  2016 г., от 17.00 ч., гр. Разлог, Залата на Общински съвет 

  

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ / ГОСПОЖО,

Екипът на „Местна инициативна група – Разлог“ най-учтиво Ви кани да вземете участие в провеждането на Встъпителна информационна конференция за представяне на одобрената Стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на община Разлог, финансирана от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.

Конференцията ще се проведе на 21.12.2016 г. (сряда) от 17:00ч. в залата на Общински съвет – Разлог /гр.Разлог, ул. Ст.Стамболов №4, сграда Младежки център /ДНА/.

 

Основните цели на конференцията са:

  • Да представи пред заинтересованите страни одобрената Стратегия за Водено от общностите местно развитие, която ще се прилага на територията на община Разлог през програмния период 2014 – 2020г. от Програмата за развитие на селските райони.;
  • Да представи Индикативен времеви график за прием на проектни предложения през 2017 година по мерките, включени в Стратегията;
  • Да запознае участниците с Процедурата за подбор на проекти към Стратегията;
  • Да информира за предстоящи дейности на Сдружение „МИГ-Разлог“ в изпълнение на Стратегията за ВОМР;
  • Да предостави на всеки участник информационни материали по темите.

 

Очаквани  участници в конференцията са:

  • Членовете на Общото събрание на СНЦ „МИГ-Разлог“, в т.ч. на Управителния  съвет;
  • Настоящи и бъдещи бенефициенти с проектни предложения;
  • Представители на Община Разлог, кметства, читалища и неправителствени организации;
  • Земеделски ппроизводители, микропредприятия, малки и средни предприятия от преработвателната промишленост;
  • Граждани  – представители на местната общност;

 

Надяваме се да приемете поканата ни и разчитаме на Вашето участие в конференцията.

Приложения: Програма на конференцията и Регистрационна форма.

 

С оглед по-добрата организация на събитието, Ви молим да заявите своето участие в срок най-късно до 14,00 ч. на 20.12.2016 г., с изпращане на попълнена регистрационната форма по ел.поща: razlog_mig@abv.bg, или с обаждане  на мобилен телефон  0888224425 – технически сътрудник.

 

С  уважение,

Екипът на МИГ-Разлог

 

Приложения: Програма и Регистрационна форма.

Posted in Информация за Бенефициенти, Информация за членове.