ИНФОРМАЦИОННИ СЪБИТИЯ, ПРОВЕДЕНИ ОТ „МИГ-РАЗЛОГ” ПРЕЗ МЕСЕЦ НОЕМВРИ

През м. ноември „Местна инициативна група – Разлог” проведе информационни семинари и двудневни обучения за разясняване на условията за кандидатстване с проектни предложения по Стратегията за водено от общностите местно развитие (СВОМР).

По време на информационно-обучителните събития пред съответните групи заинтересовани страни подробно бяха представени възможностите и условията за финансиране на проекти по мерките от Стратегията за ВОМР, както и актуалните към момента нормативни изисквания за допустимост на кандидатите, обектите, дейностите и разходите. Експерт-консултант даде практически насоки и примери за разработване на проектна или бизнес идея, както и за целия процес на подготовка и кандидатстване – заявление в ИСУН 2020, необходими документи за прилагане; критериите за подбор на проекти и процедурата за оценка; договаряне, изпълнение и отчитане на проект; финансови условия; примери за успешни проекти и за често допускани грешки. Участниците получиха  отговори на всички поставени от тях въпроси.

Най-голям интерес за предприемачите и фирмите на територията на община Разлог представлява мярка 6.4., насочена към финансиране на инвестиционни проекти в неземеделски икономически дейности, по която е планиран и най-голям дял от финансовия ресурс по СВОМР – близо 1,5 млн. лева. Съществен е интересът  на обществения сектор към реализиране на проектни идеи, свързани с подобряване на социалната, културна и туристическа инфраструктура в населените места от община Разлог. Най-нисък интерес има към инвестиции в земеделски стопанства. Причините за това са свързани както с икономическия профил на територията, така и с по-малкия дял на финансово подпомагане по мярка 4.1. – 50 % безвъзмездна финансова помощ и 50 % собствено финансово участие.

На 7 и 8 декември 2017 г. МИГ-Разлог ще проведе още едно двудневно обучение за представители на бизнеса, с начало и за двата дни  от 10 ч. и място на провеждане в сградата на „Многофункционален младежки център” гр.Разлог, залата на втория етаж. В обучението, водено от експерт-консултант, може да участва всеки, който проявява интерес към безвъзмездно проектно финансиране на икономически дейности в областта на земеделието, преработката на селскостопански продукти и дървесина; туристически дейности; всички видове производствени дейности, търговия и услуги на населението. Обученията са подходящи и за хора от територията на действие на „МИГ-Разлог”, които искат да повишат знанията и да подобрят уменията си за стартиране и управление на бизнес, предриемачество, разнообразяване на съществуващи икономически дейности, ресурсна ефективност.

Предварителното заявяване на участие по електронна поща или чрез сайта на „МИГ-Разлог” е желателно във връзка с по-доброто организиране на обучението – материали и сертификати за участниците, кафе-пауза и храна.

Срещите с потенциалните кандидати по време на обученията, информационните срещи и семинари, както и при проведените индивидуални консултации, дават на екипа на „МИГ-Разлог” важна информация за проектните намерения и степента на готовност за кандидатстване. Анализът на тази информация ще бъде представен на управителния съвет на сдружението, за да бъде взето аргументирано решение за периодите на прием по мерките от стратегията за водено от общностите местно развитие на „МИГ-Разлог”, за които има наредби по националната ПРСР 2014-2020 г., но и проектна готовност на местно ниво.

Индикативната годишна работна програма за 2018 г. /времеви график за кандидатстване с проекти по мерките  от стратегията/  ще бъде публикуван на сайта www.mig-razlog.org, секция Информация за бенефициенти, веднага след приемането му от УС през м.декември 2017 г.

Posted in Информация за Бенефициенти, Информация за членове.