СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЯРКА 7.2. ОТ СВОМР НА МИГ-РАЗЛОГ

На основание чл.46-а, ал.6, т.3 от Наредба 22/2015 г., с Решение №2  по Протокол №6/26.06.2019 г. от заседание на Управителния съвет на СНЦ „МИГ-Разлог”, са одобрени следните промени в отворената за кандидатстване  Процедура № BG06RDNP001-19.268 „МИГ–Разлог, Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на територията на МИГ-Разлог, обявена в ИСУН2020 като „процедура с няколко крайни срока за кандидатстване”:

1.Удължаване на срока за кандидатстване по първи прием, обявен от 15.05.2019 г.

Крайният срок за подаване на проектни предложения по ПЪРВИ ПРИЕМ за процедура  BG06RDNP001-19.268 от 01.07.2019 г., 17:30 ч. се променя на 06.08.2019 г., 17:30 ч.

2.При наличен финансов ресурс по мярката, ВТОРИ прием ще бъде обявен с начална дата 06.01.2020 г. и краен срок за кандидатстване – 06.03.2020 г., 17:30 часа.

Всички насоки по процедурата, включващи Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение, образци на документи за попълване и документи за информация на кандидатите, остават непроменени.

Пълен текст на Обявата

Posted in Мярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура".