ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ В СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА СНЦ „МИГ – РАЗЛОГ”

Дата на откриване: 25.03.2022 г.
Дата на приключване: 04.04.2022г., 17:00 ч.

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Разлог” представя за обществено обсъждане проект на промени в Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) на територията на МИГ-Разлог, одобрена за програмен периода 2014 – 2020 година, изпълнявана съгласно Споразумение № РД 50-154/21.10.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., сключено с Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.
Предлаганите промени в СВОМР са на основание чл. 39., т. 3-5 от Наредба № 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., а именно: „Чл.39 След подписване на споразумението промяна в стратегията за ВОМР се допуска само: 3. по отношение на финансовите й параметри до 10 на сто от одобрения от ЕЗФРСР бюджет по подмярка 19.2; 4. по отношение на мониторинговите индикатори за резултат във връзка с промяна на финансовите параметри по т. 3 на минималната и максималната стойност на проектите или на интензитета на помощта по т. 5; 5. по отношение на критериите за оценка, минимална и максимална стойност на проектите и интензитет на помощта;”
Управителният съвет на СНЦ „МИГ-Разлог” отправя покана за активно участие в провежданото обществено обсъждане към всички заинтересовани страни от публичния, стопанския и гражданския сектор на територията на община Разлог. Поканата за участие в обществено обсъждане и предлаганият проект за промени в Стратегията за водено общностите местно развитие, с обосновка на мотивите, са публикувани на сайта на СНЦ „МИГ-Разлог” www.mig-razlog.org, секция „Актуална информация”.
Начини за участие в общественото обсъждане:
По публикувания проект на промени в Стратегията за водено общностите местно развитие могат да бъдат давани мотивирани становища, предложения и коментари от страна на всички заинтересовани страни по един от посочените по-долу начини:
 изпращане в срок до 17:00 ч. на 04.04.2022 г. (включително) на официалната електронна поща на МИГ-Разлог: razlog_mig@abv.bg, представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат „MS Word“ /*doc. или *docs./, а не да бъдат сканирани. Адресират се до Управителния съвет на СНЦ „МИГ-Разлог” и се посочва подател – физическо или юридическото лице;
 внасяне в срок до 17:00 ч. на 04.04.2022 г. (включително) лично или с пощенска/куриерска патка в офиса на СНЦ „МИГ-Разлог” на адрес: гр.Разлог, ул. «Шейново» № 13, офис № 2-4, писмено на хартиен носител – официално писмо, адресирано до Управителния съвет и с посочен подател;
Постъпилите писмени становища, предложения и коментари ще бъдат разгледани от Управителният съвет на СНЦ „МИГ-Разлог” и представени пред Колективния върховен орган на Сдружението (Общото събрание) за приемане на официално решение за одобрение на промени в Стратегията за ВОМР, изпълнявана на територията на МИГ – Разлог.

Posted in Информация за Бенефициенти, Информация за членове, подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“.